ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಹವರ್ತಿತ್ವ

Home

ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಉದ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತಿ (ವೈಯಕ್ತಿಕ) ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 

ಸಹವರ್ತಿತ್ವ (ವೈಯಕ್ತಿಕ)

 

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಅರ್ಜಿ

 

Bank details for online transfer:

Bank Name     : State Bank of India

Address line 1  : NIT Layout

Address line 2  : Vidyaranyapura

Address line 3 : Bengaluru – 560 097

Beneficiary A/c Name : Karnataka Science and Technology Academy

Bank Account Number : 64001018807

IFSC Code     : SBIN0009045

 

QR Code

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS