ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ

Home

ಪ್ರಶಸ್ತಿ

 

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಿರಿ

ಘೋಷಣೆಯ ಸ್ವರೂಪ : ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಿರಿ

 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಮಾದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS