ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್ ಪುರಸ್ಕಾರ

Home

ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಿರಿ

ಘೋಷಣೆಯ ಸ್ವರೂಪ : ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಿರಿ

 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನಾವುದೇ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು.

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS