ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ

Home

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಇ- ಸುದ್ಧಿ ಪತ್ರ – ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ 'ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ' ಇ- ಸುದ್ಧಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿತ ಲೇಖನಗಳು, ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Vijnana Vahini

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS